Kontakt z obsługą Klienta
Drodzy Państwo!
Naszą infolinię obsługuje trzech operatorów w godzinach od 9:00 do 16:00. Niestety nie zawsze jesteśmy w stanie obsłużyć zbyt wiele rozmów jednocześnie. Jeśli masz problemy z uzyskaniem połączenia z biurem obsługi klienta, wypełnij poniższy formularz. Nasz personel skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
podaj nazwę przedmiotu, markę lub jego opis
Regulamin oraz informacje prawne dla użytkowników sklepu
§ 1 DEFINICJE
 1. Biuro Sprzedawcy - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, pod adresem ul. Dworska 27A, 95-015 Głowno.
 2. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę,
  za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 4. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
  1. Pocztę Polską S.A.
  2. Firmę kurierską DPD
  3. InPost - usługi kurierskie oraz paczkomaty
  4. Kurier osobisty na umowę Klienta
 5. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 6. Strona Internetowa Sklepu / Sklep Internetowy - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy.
 7. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego.
 8. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem, a Sprzedawcą.
 9. Właściciel / Sprzedawca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Właścicielem systemu LUXURY jest firma GRUPA WECON (TTL)
 10. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którymi zawarta może być Umowa sprzedaży.
 11. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Karta Kliencka / Numer karty - oznacza nadany przez system, unikalny numer identyfikacyjny Klienta, który wraz z ustalonym przez Klienta hasłem jest niezbędny do korzystania ze stron Sklepu Internetowego.
 13. Rejestracja / Aktywacja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
§ 2 INFORMACJE OGÓLNE
 1. System sprzedaży LUXURY działający pod adresami internetowymi:
  1. www.butik.luxury
  2. www.markowybutik.com
  3. www.markowybutik.com.pl
  4. www.markowybutik.pl
  prowadzony jest przez firmę GRUPA WECON (TTL) z siedzibą w Głownie przy ul. Dworskiej 27A, której właścicielem jest Michał Płuciennikowski. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Głowna nr 4977/07.
 2. Numer NIP oraz unijny numer identyfikacyjny nadany firmie GRUPA WECON (TTL) to VAT UE-PL 733-129-05-50, numer statystyczny REGON 100-31-80-64.
 3. Nazwy producentów, a także marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach systemu wyłącznie w celach informacyjnych.
 4. Strona Sklepu Internetowego udostępniana jest przez Właściciela za pośrednictwem sieci Internet jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 5. Zabronione jest wykorzystywanie Strony Sklepu Internetowego przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
 6. Jakiekolwiek udostępnianie treści zawartych w tym serwisie bez zgody Właściciela będzie ścigane pełną surowością prawa w świetle przepisów Kodeksu Karnego / Ochrony własności intelektualnej. Wszelkie prawa do Strony Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także wzorców, formularzy, logotypów należą do Właściciela, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 7. Udostępnianie numeru karty i hasła osobom trzecim SUROWO ZABRONIONE. Karta wystawiona jest imiennie i powinna być użytkowana przez Klienta, który jest jej właścicielem.
§ 3 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Właściciel dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Właściciel nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika Internetu, umożliwi korzystanie ze Sklepu Internetowego. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu "cookies".
 4. Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Strony Sklepu Internetowego.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Strony Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
 6. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 8. Ze Strony Sklepu Internetowego LUXURY korzystać mogą tylko osoby pełnoletnie.
 9. Dane osobowe zarejestrowane w systemie LUXURY nie są udostępniane i nigdy nie będą firmom trzecim w celach marketingowych, etc. Klient ma prawo do ich wglądu i modyfikacji. Na życzenie Klienta dane mogą zostać całkowicie usunięte z serwisu.
 10. Firma GRUPA WECON (TTL) zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 11. Bezpieczeństwo mikropłatności (przelewów oraz transakcji kartowych) zapewnia firma PayU S.A. oraz operator płatności międzynarodowych PayPal.
 12. Firma GRUPA WECON (TTL) zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędu informatycznego na stronach naszego sklepu, polegającego na błędnym wyświetleniu cen lub stanów magazynowych.
§ 4 REJESTRACJA W SYSTEMIE
 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient musi dokonać pierwszej transakcji zakupowej na platformie Sklepu Internetowego LUXURY.
 2. Rejestracja oraz Aktywacja konta nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie Internetowym.
 3. Na podstawie otrzymanej drogą elektroniczną instrukcji, podczas procesu Aktywacji, Klient ustala własne hasło dostępowe, którym może zalogować się na stronę Sklepu Internetowego.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
  1. Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
  2. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
  3. Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
  4. Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Sprzedawcę, usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie prze Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta;
  5. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem, przy czym Klientowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Złożenie pierwszego zamówienia w Sklepie Internetowym LUXURY jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;
  2. upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.
 6. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.
 7. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
§ 5 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA ORAZ WYSYŁKA TOWARU
 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 3. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "Dodaj do koszyka" nad danym Towarem znajdującym się na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w "Koszyku" sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysyłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.
 6. Aktualnie obowiązującym cennikiem dostaw jest formularz wyboru sposobu dostawy widoczny w czasie rejestracji zamówienia w systemie.
 7. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie Internetowym zamówionego przez Klienta Towaru.
 8. W przypadku braku w Sklepie Internetowym zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
 9. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
  1. anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
  2. anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);
  3. podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).
 10. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:
  1. stanowią ceny brutto (z podatkiem 23% VAT) i określone są w złotych polskich, walucie euro oraz dolarze amerykańskim wg aktualnego kursu banku NBP;
  2. nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;
  3. nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.
 11. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 12. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w "Koszyku", po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.
 13. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  2. gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś Towar wydany zostanie w Biurze Sprzedawcy);
  3. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym);
  4. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
  5. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz po otrzymaniu z systemu PayPal informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
 14. Nieodebranie przesyłki zamówionej w opcji za pobraniem nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy kupna-sprzedaży zamówionego towaru. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej, na koncie Klienta naliczone zostaną koszty transportu oraz powrotu zamówionej przesyłki.
 15. Sprzedawca może zamieścić na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia.
 16. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
  1. W przypadku wyboru firmy kurierskiej, Klient zobowiązany jest podać numer telefonu kontaktowego, który będzie przekazany Dostawcy w celu dokładnego umówienia terminu dostawy.
 17. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 18. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.
 19. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 20. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godz. 8 - 16 po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 21. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 22. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 23. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z dalszą instrukcją jego realizacji. Jeśli została wybrana opcja przelewu, wiadomość zawierać będzie niezbędne informacje do jego realizacji.
 24. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy, realizowane są w pierwszej kolejności pierwszego dnia roboczego.
 25. W przypadku zamówień w opcji pobraniowej, przesyłka nadawana jest w dniu złożenia zamówienia jeśli zamówienie wpłynęło przed godziną 13:00 lub następnego dnia roboczego.
 26. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zamówień wzbudzających wątpliwości, np. brak kontaktu z zamawiającym, częste anulowanie wcześniej złożonych zamówień, notoryczny brak wpłat za zarejestrowane zamówienia, etc.
 27. Sprzedawca może bez podania przyczyny wycofać zamówienie klienta.
 28. Zarejestrowane zamówienie ma ważność 4 Dni Roboczych. W tym czasie powinno zostać opłacone przelewem bankowym lub oznaczone jako rozliczane przy odbiorze.
 29. Zamówienie zrealizowane w opcji pobraniowej, powinno być rozliczone, tj. przesyłka powinna zostać odebrana przez Klienta nie później niż 5 dnia od czasu doręczenia przez kuriera firmy DPD lub pracownika Poczty Polskiej pod wskazany w zamówieniu adres.
 30. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta (z dostępnych w sklepie) sposób, który zostaje zapisany w specyfikacji zamówienia.
 31. Klient ma prawo zażądać wysyłki własnym kurierem. Przy wyborze takiej opcji, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za bezproblemowe i terminowe doręczenie przesyłki.
 32. W przypadku kwoty zamówień przekraczającej 1200 zł (wg ustawy prawa handlowego handlu detalicznego),właściciel platformy elektronicznej może wystąpić z wnioskiem do sądu lub agencji komorniczej o wyliczenie kwoty odszkodowania za nieterminową wpłatę.
 33. Każde zamówienie może zostać anulowane nie później niż 4 dni od daty jego zgłoszenia. Konsekwencją anulowania każdego zamówienia jest utrata wszystkich dotychczasowo uzbieranych punktów PayBack, a jeśli ilość anulowanych zamówień przekroczy liczbę 3 sztuk w ciągu jednego sezonu - blokada karty.
§ 5A LICYTACJE W SERWISIE LUXURY
 1. Platforma LUXURY od dnia 2014-02-20 udostępnia możliwość licytacji wybranych produktów dostępnych w ofercie sklepu.
 2. Podmiotem nadzorującym prawidłowy przebieg licytacji jest firma GRUPA WECON (TTL) z siedzibą w Głownie, ul. Dworska 27A, /95-015/.
 3. Uczestnikiem licytacji może być każdy zarejestrowany, posiadający aktywną kartę (konto LUXURY) i pełnoletni użytkownik serwisu LUXURY.
 4. Licytację wybranych ofert umożliwia specjalistyczny formularz pojawiający się przy wybranych produktach naszego sklepu.
 5. Osoby zainteresowane udziałem w licytacji, składają propozycję kwot licytacji, a system rejestruję datę oraz numer karty wraz z nazwiskiem jej posiadacza.
 6. Deklarowana kwota zawsze musi być większa od kwoty aktualnie wylicytowanej.
 7. Cena podbicia oferowana przez uczestników Licytacji jest jawna dla innych uczestników (o każdym przebiciu system informuje uczestników za pomocą wiadomości e-mail).
 8. Licytację wygrywa uczestnik, który do momentu jej zakończenia złożył najwyższą ofertę.
 9. Oferta staje się wiążąca z chwilą udzielenia przebicia o czym system informuje wysyłając odpowiednią wiadomość e-mail na adres licytującego.
 10. Licytację uważa się za zakończoną, a najwyższa oferta cenowa staje się ostatecznie wiążąca dla obu stron w chwilii upłynięcia ustalonego wcześniej terminu końca licytacji oraz akceptacji wylicytowanej kwoty przez operatora systemu.
 11. Wygraną licytację odrzuconą przez operatora systemu uważa się za nieważną. Jej oferta automatycznie przestaje być wiążąca dla obu stron transakcji.
 12. Organizatorowi licytacji, tj. firmie GRUPA WECON (TTL) przysługuje prawo dochodzenia wylicytowanej kwoty wraz z odsetkami do dnia zapłaty na drodze postępowania sądowego.
 13. Zwycięzcy licytacji nie przysługuje prawo odstąpienia.
 14. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do podmiotu nadzorującego, tj. firmy GRUPA WECON (TTL) z siedzibą w Głownie /95-015/, ul. Dworska 27A.
 15. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji, Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie.
 16. W przypadku nie wpłacenia wylicytowanej kwoty w określonym terminie 4 dni roboczych (licząc od daty rejestracji zamówienia) przez licytanta z najwyższą ofertą, prawo do nabycia przedmiotu przechodzi na następnego licytanta, który złożył drugą co do wartości ofertę.
 17. Przedmioty wystawione na licytację w serwisie Luxury nie biorą udziału w programie Luxury.PayBack. Po zakupie wylicytowanej oferty punkty nie są naliczane.
 18. Wysyłka opłaconej licytacji przebiega na takich samych zasadach jak realizacja klasycznych zamówień sklepu Luxury.
 19. Poprzez przystąpienie do licytacji, uczestnik biorący w niej udział akceptuje postanowienia tego regulaminu, a w szczególności punktu 5A oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji wszelkich czynności związanych z licytacją, jej zakończeniem i odbiorem wylicytowanych przedmiotów.
§ 6 PROŚBY I SPROWADZANIE TOWARU
 1. Każdy Klient może wysłać prośbę o sprowadzenie towaru niedostępnego aktualnie w naszej ofercie korzystając ze specjalnie przygotowanego formularza.
 2. Po zarejestrowaniu prośby, otrzymuje ona status 'OCZEKUJE NA INFORMACJE'. W tym momencie Sprzedawca sprawdza dostępność towaru u dystrybutora lub producenta.
 3. Klient ma prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia o sprowadzenie towaru bez żadnych konsekwencji tylko i wyłącznie jeśli jest ono w statusie 'OCZEKUJE NA INFORMACJE'.
 4. Jeśli istnieje możliwość sprowadzenia towaru, prośba otrzyma status 'ZAMÓWIENIE W REALIZACJI, OCZEKIWANIE NA DOSTAWĘ TOWARU'. W tym momencie nasza firma oczekuje na transport towaru do siedziby naszej firmy.
 5. Po sprowadzeniu zamówionego towaru dla Klienta, otrzymuje on informację drogą elektroniczną (email lub SMS) o dostępności zamówionych produktów oraz link do strony umożliwiającej dokonanie płatności za sprowadzone towary.
 6. Jeśli nie ma możliwości sprowadzenia towaru bądź dystrybutor wycofał go ze swojej oferty, prośba zostanie odrzucona i otrzyma status 'BRAK MOŻLIWOŚCI SPROWADZENIA TOWARU, PROŚBA ODRZUCONA'.
§ 7 ZAKUPY Z PRZEDPŁATĄ (NA RATY)
 1. Od dnia 31-12-2014 r. sprzedaż ratalna w formie przedpłaty/rezerwacji towaru została wstrzymana na platformie LUXURY.
 2. Jedyną opcją finansowania zakupów w systemie ratalnym jest skorzystanie z usługi Raty PayU.
 3. Szczegóły oferty Raty PayU dostępne na stronie:
§ 8 WYMIANA LUB ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU (DO 24-12-2014)
 1. Zgodnie z treścią ustawy opisującej sprzedaż wysyłkową (Ustawa z dn. 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny"),każdy Klient ma prawo do odesłania zakupionego w opcji KUP TERAZ towaru w nieprzekraczalnym terminie 10 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki.
 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór odstąpienia od umowy, można pobrać bezpośrednio z naszej strony wypełniając formularz: pod tym adresem.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać przykładowo:
  1. bezpośrednio w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godz. 8 - 17 lub
  2. za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy.
   • Adres do wysyłki: Sklep "LUXURY", Firma GRUPA WECON (TTL),ul. DWORSKA 27A, 95-015 GŁOWNO.
 4. PODSTAWOWYM WARUNKIEM odesłania towaru jest jego idealny stan, dołączenie oryginalnego dowodu zakupu (paragonu/faktury),wypełnionego oraz wydrukowanego formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie: https://butik.luxury/pl/returns.
 5. Klient zobowiązany jest do umieszczenia na przesyłce zwrotnej w widocznym miejscu NUMERU ZWROTU nadanego przez formularz reklamacyjny dostępny na naszej stronie.
  UWAGA: NADANIE PRZESYŁKI BEZ WIDOCZNEGO NUMERU ZWROTU MOŻE ZNACZNIE WYDŁUŻYĆ PROCES ZWROTU LUB REKLAMACJI!!!
 6. Jakiekolwiek ślady użytkowania towaru uniemożliwiają wymianę bądź zwrot (opakowanie jest częścią towaru, należy je zwrócić w stanie nienaruszonym).
 7. Zerwanie/uszkodzenie metek dołączonych do otrzymanego towaru (odzież, biżuteria, torebki) skutkuje brakiem możliwości zwrotu lub wymiany zakupionego towaru.
 8. W przypadku wymiany, konieczne jest złożenie nowego zamówienia na towar, który Klient chciałby otrzymać w ramach zamiany. Jeśli kwota nowego zamówienia nie przekracza wartości odesłanego towaru, Klient nie musi opłacać złożonego zamówienia.
 9. Zwrotów płatności dokonujemy w terminie do 14 dni liczonych od momentu odebrania przez nasz personel przesyłki zwrotnej od Klienta.
 10. Nie odbieramy przesyłek pobraniowych.
 11. Zgodnie z dyspozycją Klienta - kwota za odesłany przedmiot może zostać rozliczona jako nadpłata na koncie LUXURY bądź przekazana przelewem na wskazany numer rachunku.
 12. Jeśli środkiem płatniczym w transakcji była karta kredytowa lub Klient skorzystał z systemu mikropłatności PayU S.A. - zwrot możliwy jest tylko na rachunek (lub kartę płatniczą) z którego płatność pochodzi. Czas realizacji zwrotu i uznania wskazanego rachunku/karty określony jest w regulaminie korzystania z usług firmy PayU S.A.
 13. Każdy zakupiony towar za pośrednictwem portalu aukcyjnego bądź systemu LUXURY może zostać wymieniony na inny, dostępny w naszej ofercie.
 14. Wymiana nie może nastąpić na przedmiot, który zakupiony został przed otrzymaniem przesyłki. System odliczy nadpłatę tylko wtedy, kiedy dotrze do nas przesyłka z wymianą i nadpłata będzie widoczna w sekcji 'Moje Luxury'.
 15. Jeśli w jednym czasie zostanie złożone kilka zamówień, a opłacone będzie tylko jedno - wymiana nie może nastąpić na żadne z pozostałych czterech - jest to surowo przestrzegane i nie ma od tej zasady wyjątków.
 16. Towar zakupiony na wyprzedaży, w promocji bądź z wadą opisaną w treści oferty nie jest obięty gwarancją zwrotu bądź wymiany. W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu z obsługą sklepu, towar może zostać wymieniony na inny kolor lub rozmiar jeśli dostępny jest w ofercie.
 17. W celu wymiany towaru, należy najpóźniej w ciągu 3 dni odesłać zakupioną rzecz na adres naszej firmy: GRUPA WECON (TTL) ul. Dworska 27A, 95-015 Głowno, do środka włożyć paragon/fakturę oraz wydrukowany i wypełniony formularz: https://butik.luxury/pl/returns.
 18. Towary zakupione w systemie ratalnym nie podlegają zwrotowi. Są to oferty przygotowane na indywidualne zamówienie i mogą być wymienione tylko i wyłącznie na inny rozmiar bądź kolor jeśli takowe dostępne są w ofercie.
 19. Jeśli suma zwrotów przekracza 75% wszystkich zamówień w systemie, operator może zablokować dostęp do oferty serwisu czasowo bądź permanentnie.
 20. Po wskazaniu rzeczy na wymianę i odebraniu przez naszego pracownika paczki z odesłaną rzeczą, przygotowujemy niezwłocznie przesyłkę zwrotną.
§ 8 WYMIANA LUB ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU (OD 25-12-2014)
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.10 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład
  • wypełniając formularz elektroniczny dostępny pod adresem: https://butik.luxury/pl/returns
  • pisemnie (bądź bezpośrednio w biurze),adres Sprzedawcy, tj. GRUPA WECON, ul. Dworska 27A, 95-015 Głowno z dopiskiem ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  • w formie elektronicznej na adres poczty internetowej: info@markowybutik.com
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać przykładowo:
  1. bezpośrednio w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godz. 8 - 17 lub
  2. za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy.
   • Adres do wysyłki: SKLEP LUXURY ONLINE, DZIAŁ ZWROTÓW, Firma GRUPA WECON, ul. DWORSKA 27A, 95-015 GŁOWNO.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik
  • dla umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. PODSTAWOWYM WARUNKIEM odesłania towaru jest jego idealny stan. Prosimy też o dołączenie oryginalnego dowodu zakupu (paragonu fiskalnego/faktury vat),wypełnionego oraz wydrukowanego formularza zwrotu dostępnego na stronie: https://butik.luxury/pl/returns.
 10. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  • Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  • W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  • której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
  • zawartej w drodze aukcji publicznej
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 12. Usługa zwrotu przez nasza usługę kurierską realizowana jest przez zewnętrzną firmę DPD Polska i jest dodatkowo płatna. Z uwagi na fakt, iż nasza firma ponosi dodatkowe koszty wezwania kuriera pod adres odbioru, zlecenie takie może być zarejestrowane tylko raz do każdego złożonego zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji już zleconego zwrotu (nie zastania Klienta w domu, przesyłka niegotowa, błędnie podany adres w formularzu zwrotu, etc.) Klient zobowiązany jest dostarczyć przesyłkę własnym kurierem na adres siedziby naszej firmy.
 13. KAŻDY TOWAR OPUSZCZAJĄCY NASZ MAGAZYN ZABEZPIECZONY JEST SPECJALNĄ PLOMBĄ Z UNIKALNYM NUMEREM WYSYŁKOWYM. KAŻDA ODESŁANA RZECZ POWINNA POSIADAĆ NIENARUSZONĄ PLOMBĘ WYSYŁKOWĄ PASUJĄCĄ DO ZAREJESTROWANEGO FORMULARZA ZWROTU.
 14. Klient może umieścić na przesyłce zwrotnej w widocznym miejscu NUMERU ZWROTU nadanego przez formularz zwrotu dostępny na naszej stronie.
  UWAGA: NADANIE PRZESYŁKI BEZ WIDOCZNEGO NUMERU ZWROTU MOŻE ZNACZNIE WYDŁUŻYĆ PROCES ZWROTU LUB REKLAMACJI!!!
 15. Jakiekolwiek ślady użytkowania towaru uniemożliwiają wymianę bądź zwrot (opakowanie jest częścią towaru, należy je zwrócić w stanie nienaruszonym).
 16. Zerwanie/uszkodzenie metek dołączonych do otrzymanego towaru (odzież, biżuteria, torebki) skutkuje brakiem możliwości zwrotu lub wymiany zakupionego towaru.
 17. W przypadku wymiany, konieczne jest złożenie nowego zamówienia na towar, który Klient chciałby otrzymać w ramach zamiany. Jeśli kwota nowego zamówienia nie przekracza wartości odesłanego towaru, Klient nie musi opłacać złożonego zamówienia.
 18. Zwrotów płatności dokonujemy w terminie do 14 dni liczonych od momentu odebrania przez nasz personel przesyłki zwrotnej od Klienta.
 19. Nie odbieramy przesyłek pobraniowych.
 20. Zgodnie z dyspozycją Klienta - kwota za odesłany przedmiot może zostać rozliczona jako nadpłata na koncie LUXURY bądź przekazana przelewem na wskazany numer rachunku.
 21. Jeśli środkiem płatniczym w transakcji była karta kredytowa lub Klient skorzystał z systemu mikropłatności PayU S.A. - zwrot możliwy jest tylko na rachunek (lub kartę płatniczą) z którego płatność pochodzi. Czas realizacji zwrotu i uznania wskazanego rachunku/karty określony jest w regulaminie korzystania z usług firmy PayU S.A.
 22. Każdy zakupiony towar za pośrednictwem portalu aukcyjnego bądź systemu LUXURY może zostać wymieniony na inny, dostępny w naszej ofercie.
 23. Wymiana nie może nastąpić na przedmiot, który zakupiony został przed otrzymaniem przesyłki. System odliczy nadpłatę tylko wtedy, kiedy dotrze do nas przesyłka z wymianą i nadpłata będzie widoczna w sekcji 'Moje Luxury'.
 24. Jeśli w jednym czasie zostanie złożone kilka zamówień, a opłacone będzie tylko jedno - wymiana nie może nastąpić na żadne z pozostałych czterech - jest to surowo przestrzegane i nie ma od tej zasady wyjątków.
 25. Towar zakupiony na wyprzedaży, w promocji bądź z wadą opisaną w treści oferty nie jest obięty gwarancją zwrotu bądź wymiany. W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu z obsługą sklepu, towar może zostać wymieniony na inny kolor lub rozmiar jeśli dostępny jest w ofercie.
 26. W celu wymiany towaru, należy najpóźniej w ciągu 3 dni odesłać zakupioną rzecz na adres naszej firmy: GRUPA WECON (TTL) ul. Dworska 27A, 95-015 Głowno, do środka włożyć paragon/fakturę oraz wydrukowany i wypełniony formularz: https://butik.luxury/pl/returns.
 27. Towary zakupione w systemie ratalnym nie podlegają zwrotowi. Szczegóły w regulaminie systemu Raty PayU.
 28. Jeśli suma zwrotów przekracza 75% wszystkich zamówień w systemie, operator może zablokować dostęp do oferty serwisu czasowo bądź permanentnie.
 29. Po wskazaniu rzeczy na wymianę i odebraniu przez naszego pracownika paczki z odesłaną rzeczą, przygotowujemy niezwłocznie przesyłkę zwrotną.
§ 9 REKLAMACJA TOWARU (DO 24-12-2014)
 1. Dokładamy wszelkich starań, aby towar wysyłany do Państwa nie zawierał żadnych wad. Jednak pomyłki się zdarzają - prosimy w takich przypadkach o wyrozumiałość.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji niepełnowartościowego Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym i wydrukowanym formularzem reklamacyjnym: https://butik.luxury/pl/returns. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy.
  • Adres do wysyłki: LUXURY ONLINE, Firma GRUPA WECON (TTL),ul. DWORSKA 27A, 95-015 GŁOWNO.
 4. Klient zobowiązany jest do umieszczenia na przesyłce zwrotnej w widocznym miejscu NUMERU ZWROTU nadanego przez formularz reklamacyjny dostępny na naszej stronie.
  UWAGA: NADANIE PRZESYŁKI BEZ WIDOCZNEGO NUMERU ZWROTU MOŻE ZNACZNIE WYDŁUŻYĆ PROCES ZWROTU LUB REKLAMACJI!!!
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.
 6. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
 7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Numer Karty oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 8. Do momentu rozpatrzenia wniosku reklamacyjnego, Klient ponosi wszelkie koszty opakowania oraz odesłania wadliwego towaru.
 9. Zgodnie z treścią ustawy opisującej sprzedaż konsumencką, Klient ma obowiązek zgłoszenia istnienia wady fabrycznej w terminie 2 miesięcy od daty jej wykrycia.
 10. Zastrzegamy sobie, iż wymiary podane w opisie aukcji mogą odbiegać +/- 1-2 cm - jest to dopuszczalna różnica błędu (nie podlega to reklamacji towaru).
 11. Fotografie przygotowywane są w taki sposób, aby jak najwierniej odzwierciedlały kolor sprzedawanego przedmiotu - należy jednak pamiętać, że każdy monitor komputerowy w różny sposób pokazuje kolory, odcienie (jest to uzależnione od ustawień indywidualnych każdego użytkownika). Sprzedawca nie odpowiada za odstępstwa w indywidualnej konfiguracji urządzenia z którego korzysta Klient.
 12. UWAGA! To Klient wybiera sposób odesłania do nas towaru. Jeśli paczka zaginie bądź zostanie uszkodzona - odpowiedzialność spada na stronę klienta.
§ 9 REKLAMACJA TOWARU (OD 25-12-2014)
 1. Dokładamy wszelkich starań, aby towar wysyłany do Państwa nie zawierał żadnych wad. Jednak pomyłki się zdarzają - prosimy w takich przypadkach o wyrozumiałość.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Wymiany i zwroty”.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 5. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w/w pkt. Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 9.4 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.
 6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym i wydrukowanym formularzem reklamacyjnym: https://butik.luxury/pl/returns, na adres: Sklep "LUXURY", Firma GRUPA WECON (TTL),ul. DWORSKA 27A, 95-015 GŁOWNO.
 7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady
  • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
  • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji
 8. Klient zobowiązany jest do umieszczenia na przesyłce zwrotnej w widocznym miejscu NUMERU ZWROTU nadanego przez formularz reklamacyjny dostępny na naszej stronie.
  UWAGA: NADANIE PRZESYŁKI BEZ WIDOCZNEGO NUMERU ZWROTU MOŻE ZNACZNIE WYDŁUŻYĆ PROCES ZWROTU LUB REKLAMACJI!!!
 9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.
 10. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
 11. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Numer Karty oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 12. Do momentu rozpatrzenia wniosku reklamacyjnego, Klient ponosi wszelkie koszty opakowania oraz odesłania wadliwego towaru.
 13. Zgodnie z treścią ustawy opisującej sprzedaż konsumencką, Klient ma obowiązek zgłoszenia istnienia wady fabrycznej w terminie 2 miesięcy od daty jej wykrycia.
 14. Zastrzegamy sobie, iż wymiary podane w opisie aukcji mogą odbiegać +/- 1-2 cm - jest to dopuszczalna różnica błędu (nie podlega to reklamacji towaru).
 15. Fotografie przygotowywane są w taki sposób, aby jak najwierniej odzwierciedlały kolor sprzedawanego przedmiotu - należy jednak pamiętać, że każdy monitor komputerowy w różny sposób pokazuje kolory, odcienie (jest to uzależnione od ustawień indywidualnych każdego użytkownika). Sprzedawca nie odpowiada za odstępstwa w indywidualnej konfiguracji urządzenia z którego korzysta Klient.
 16. UWAGA! To Klient wybiera sposób odesłania do nas towaru. Jeśli paczka zaginie bądź zostanie uszkodzona - odpowiedzialność spada na stronę klienta.
 17. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 18. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.),z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.),z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
§ 10 USŁUGI NIEODPŁATNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. Prowadzenie Konta Klienta
  2. Aktywny serwis SMS
  3. Zaproszenia znajomych
 2. Usługi wskazane w §10 świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa "Aktywny serwis SMS" polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na numer telefonu komórkowego Klienta, wiadomości w formie tekstowej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Wiadomość SMS przesyłana jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 5. Sprzedawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Sklepu, jeśli powodem jest:
  1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy;
  2. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sprzedawcy).
 6. O planowanych przez Sprzedawcę przerwach lub zakłóceniach w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Sklepu, Sprzedawca poinformuje z wyprzedzeniem Klientów posiadających Konto Klienta w formie wiadomości elektronicznej.
 7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 11. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa
§ 11 KONTO ROZLICZENIOWE LUXURY
 1. Firma GRUPA WECON (TTL) prowadzi system rozliczeń nadpłat dla Sklepu Internetowego LUXURY.
 2. Na prośbę Klienta, kwoty za zwracany towar księgowane są w naszym systemie jako nadpłaty, które przeznaczyć można na kolejne zakupy w Sklepie Internetowym LUXURY.
 3. Zaksięgowane nadpłaty nigdy nie ulegają przedawnieniu.
 4. Klient może zażądać wypłaty przedpłaconych środków z konta LUXURY.
 5. Jeśli nadpłata pochodzi z systemu Luxury.PayBack - wypłata w jakiejkolwiek innej formie, niż zamówienie nie jest możliwa.
 6. Firma GRUPA WECON (TTL) dokłada wszelkich starań, aby dane sald rachunków Klienckich były zabezpieczone. Codziennie o godzinie 3:00 wykonywana jest kopia zapasowa stanów nadpłat i zapisywana jest na zewnętrznym nośniku, przechowywanym w bezpiecznym miejscu.
 7. Wszelkie niezgodności sald należy zgłaszać pod adres info@markowybutik.com. Czas na wykrycie niezgodności rachunku Klienta to 2 miesiące. Po tym czasie reklamacja niezgodności rozliczenia nie będzie uwzględniana.
 8. Istnieje możliwość odtworzenia historii rachunku każdej karty LUXURY 24 miesiące wstecz od daty rejestracji oraz aktywacji karty.
§ 12 LUXURY PAYBACK
 1. Program lojalnościowy Luxury PayBack realizowany przez naszą platformę LUXURY jest zarządzany i obsługiwany przez firmę GRUPA WECON (TTL),należącą do Michała Płuciennikowskiego zwanego dalej - Właścicielem.
 2. Program Luxury PayBack opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której w związku z nabyciem przez Państwa towarów w naszym butiku przyznawane są punkty.
 3. Za każde wydane 2 zł system nalicza 1 pkt. Koszty przesyłki, rozliczone nadpłaty, kompensaty - nie zwiększają ilości przyznawanych punktów.
 4. Uzbierane punkty, w zależności od ich ilości wymieniać można na bony zakupowe o nominałach 20 zł, 60 zł, 160 zł, 300 zł, 480 zł oraz 700 zł korzystając ze specjalnie przygotowanego panelu w sekcji 'Moje Luxury'.
 5. Korzystanie z programu Luxury PayBack jest całkowicie bezpłatne.
 6. Naliczanie punktów rozpoczęte zostało dnia 1 listopada 2010. Wszystkie zamówienia złożone przed tą datą nie biorą udziału w naszym programie.
 7. Przy wykorzystaniu bonu PayBack sklep LUXURY nie wydaje reszty, ani nie dokonuje zwrotów pieniędzy z odesłanych rzeczy.
 8. Klient zawsze ma prawo do wymiany pełnowartościowej rzeczy zakupionej poprzez bon Luxury.PayBack. Zasady odesłania rzeczy pozostają niezmienione.
 9. Równowartości otrzymanych bonów nie można wypłacić gotówkowo - nie podlegają wymianie na pieniądze.
 10. Punkty PayBack naliczane są za produkty biorące udział w programie. Informuje o tym ikona zawierająca ilość punktów, które zostaną naliczone w momencie rozliczania zamówienia.
 11. Punkty za zamówione towary naliczane są podczas rozliczenia zamówienia. W przypadku przesyłki opłaconej przelewem - w dniu zaksięgowania wpłaty, w przypadku pobrania - w dniu nadania przesyłki. Jednakże przy pobraniu naliczone punkty będą zablokowane do momentu otrzymania kwoty zwrotnej pobrania.
 12. Towary przecenione, promocyjne nie biorą udziału w programie. Liczba punktów, które zostaną naliczone przy realizacji zamówienia zawsze widoczne są obok ceny kupowanego przedmiotu.
 13. Kwoty naliczone w systemie Luxury PayBack księgowane są na koncie LUXURY i przypisane są do karty klienckiej. W przypadku utraty karty - nie ma możliwości przepisania zebranych punktów na nowe/inne konto.
 14. W przypadku szczególnym1 uzbierane punkty mogą ulec przepadkowi bez możliwości roszczeń ze strony Klienta.
 15. Punkty naliczane są od kwoty 'wpłacanej'. Tzn. Nienaliczane są punkty za zamówienia 'w ramach wymiany', rozliczane z nadpłat, etc.
 16. Liczba punktów podawanych przy produktach w sklepie może ulec zmianie podczas naliczania okresowych rabatów oraz przecen posezonowych.
 17. Po wymianie punktów PayBack na bon, Klient nie ma możliwości zwrotu towaru za który wymienił bon upominkowy.
§ 13 KARTY UPOMINKOWE LUXURY
 1. Zamawianą kartę LUXURY można doładować dowolną kwotą od 50 do 2000 tys. PLN.
 2. Przypisany do karty limit kredytowy nigdy nie ulega przedawnieniu.
 3. Karta upominkowa nie może być zrealizowana w postaci gotówkowej.
 4. Przy korzystaniu z karty LUXURY nie wydaje się reszty, ani nie dokonuje zwrotów pieniędzy.
 5. Kwota pozostająca na karcie może być wykorzystywana przy następnych zakupach, aż do wyczerpania całkowitego limitu.
 6. W razie niewystarczającej ilości środków na karcie, system umożliwia 'dopłatę' po złożeniu zamówienia.
 7. Karta wysyłana jest na adres wskazany w formularzu rejestracji nowej karty upominkowej w postaci ubezpieczonego listu poleconego w opcji 'do rąk własnych'.
 8. Punkty PayBack naliczane są Klientowi, który zakupił kartę. Punkty nie są naliczane przy zakupach opłacanych za pomocą otrzymanej karty.
§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Rejestracja, aktywacja karty oraz złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego.
 4. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 10 kolejnych Dni roboczych.
 5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
§ 15 POLITYKA PLIKÓW COOKIE ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Informacja i plikach Cookies: kliknij tutaj.
 2. Baza danych została zgłoszona do zbioru GIODO, a szczegóły jej rejestracji dostępne są na stronie: https://egiodo.giodo.gov.pl/
INFORMACJA DLA KONSUMENTA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
opracowana na podstawie załącznika numer 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)
 1. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji dot. odstąpienia od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną),podając nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
  3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://butik.luxury/pl/returns. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Skutki odstąpienia od umowy
  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności za zakupione towary (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas),niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
  3. Proszę odesłać produkt, niezwłocznie, a nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Produkt należy odesłać na adres: GRUPA WECON, Dworska 27A, 95-015 Głowno. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu odsyłanej rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
USTAWIENIA URZĄDZENIA WYŚWIETLAJĄCEGO OBRAZ ORAZ JEGO KALIBRACJA
Prawidłowo ustawiony i skalibrowany monitor komputerowy powinien wyświetlać obraz w pełnym zakresie kolorów szarości. Przy czym pole oznaczone cyfrą 0 powinno być całkowicie czarne, a pole oznaczone liczbą 100 całkowicie białe.
Przypisy
1 - notorycznie nieodbieranie przesyłek pobraniowych, brak płatności za zakupione przedmioty, blokada karty klienckiej, etc.
Masz pytania bądź wątpliowści?
Nasza infolinia czynna jest w dni robocze od 9:00 do 16:00
We new friends!
partners
Fitted for Luxury :-)
Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie.
GRUPA WECON © 2007-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.